Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwikkelen en/of vervaardigen van software en zaken, van Hydro-CAN Engineering B.V., gevestigd te Barneveld, hierna te noemen “Hydro-CAN”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen overeengekomen opdracht tot het ontwikkelen of vervaardigen van zaken.
 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden met name verstaan op CAN-bus technologie gebaseerde besturingssystemen inclusief de eventuele bijbehorende software en overige toebehoren. Onder deze “zaken” wordt zowel verstaan door Hydro-CAN uit voorraad te leveren zaken als zaken die in opdracht worden vervaardigd, tenzij in een bepaling uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze bepaling alleen ziet op laatstgenoemde zaken.
 6. Onder “object” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het apparaat, de machine, de installatie e.d. waarin of waaraan de door Hydro-CAN te leveren zaken moeten worden aangebracht.
 7. Onder “materialen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Hydro-CAN bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken en/of door de wederpartij hiervoor verstrekte of te verstrekken materialen of onderdelen.
 8. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Hydro-CAN te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel op papier als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 9. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Hydro-CAN en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en vervolg- of deelopdrachten.
 13. Indien Hydro-CAN deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Hydro-CAN hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Hydro-CAN is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Hydro-CAN het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Hydro-CAN niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Hydro-CAN het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden, opgaven van afmetingen, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Hydro-CAN zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Hydro-CAN en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Hydro-CAN worden geretourneerd.
 7. Hydro-CAN heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.
 8. Indien de wederpartij een aanbod of offerte niet aanvaardt, moet hij op eerste verzoek van Hydro-CAN alle bij dit aanbod of deze offerte geleverde documenten aan Hydro-CAN retourneren.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Hydro-CAN heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Hydro-CAN schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Hydro-CAN is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Hydro-CAN - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Hydro-CAN de overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een vaste vergoeding.
 2. Hydro-CAN heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Hydro-CAN, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Indien partijen uitvoering van de opdracht op uurtarief zijn overeengekomen, zal Hydro-CAN de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het gebruikelijke of het overeengekomen uurtarief van Hydro-CAN.
 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Hydro-CAN het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 6. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Hydro-CAN bindend.
 7. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Hydro-CAN (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, heeft Hydro-CAN het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Hydro-CAN vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door Hydro-CAN gewenste wijze aan Hydro-CAN ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan Hydro-CAN verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. hij alle materialen, waarvan partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan Hydro-CAN ter beschikking stelt;
  4. indien (een deel van) de opdracht op locatie van de wederpartij moet worden uitgevoerd, Hydro-CAN op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie en/of het object en dat deze locatie en/of het object voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  5. Hydro-CAN op voornoemde locatie kosteloos kan beschikken over de door Hydro-CAN gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
  6. op de locatie waar (een deel van) de opdracht moet worden uitgevoerd de door Hydro-CAN in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Hydro-CAN voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Hydro-CAN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Hydro-CAN nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Hydro-CAN om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Het is Hydro-CAN te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen, inclusief met gebruikmaking van foto’s, tekeningen e.d., mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Hydro-CAN hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
 5. Het is Hydro-CAN te allen tijde toegestaan de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken bij en voor andere opdrachtgevers.

 

Artikel 8: Niet overnemen personeel

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, werknemers van Hydro-CAN een arbeidsovereenkomst aan te bieden respec­tievelijk werknemers van Hydro-CAN op enigerlei andere wijze, direct of indirect en buiten Hydro-CAN om, in te scha­kelen voor het ver­richten van werkzaamheden ten behoeve van de weder­partij.
 2. Indien de werknemer zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de wederpartij anders dan voor of via Hydro-CAN werkzaamheden te gaan verrichten, dient de wederpartij Hydro-CAN daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 3. Bij overtreding door de wederpartij van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel verbeurt de wederpartij aan Hydro-CAN een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 4.500,00 per overtreding. Een en ander onverminderd het recht van Hydro-CAN om volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen inzake overname van werknemers van Hydro-CAN gelden niet indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen of bepalingen in een van toepassing zijnde CAO zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijn

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Hydro-CAN de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze prestatie alsnog te leveren.
 2. Hydro-CAN is gerechtigd tot levering of uitvoering van de opdracht in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de werkplaats van Hydro-CAN verlaten of Hydro-CAN aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Hydro-CAN te bepalen wijze. Hydro-CAN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Indien Hydro-CAN de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Hydro-CAN het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Hydro-CAN binnen een door Hydro-CAN te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Hydro-CAN heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Hydro-CAN een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Hydro-CAN alsnog nakoming te vorderen.
 8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Hydro-CAN alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de opdracht en/of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. Hydro-CAN niet tijdig alle noodzakelijke informatie en/of materialen van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. Hydro-CAN niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Hydro-CAN recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hydro-CAN het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. Hydro-CAN spant zich in de overeengekomen opdracht en overige leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Hydro-CAN het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 3. Hydro-CAN is verplicht de opdracht en/of leveringen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hydro-CAN moet de opdracht en/of leveringen zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
 4. Hydro-CAN moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
  1. verstrekte documenten;
  2. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Hydro-CAN en zij hiermee bekend is of kan zijn.

 1. Indien de wederpartij wijzigingen in de overeengekomen opdracht en/of overige leveringen wenst, zal Hydro-CAN de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de opdracht en/of overige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Hydro-CAN met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Hydro-CAN zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Hydro-CAN in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
 3. De wederpartij zal iedere conceptversie van door Hydro-CAN te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Hydro-CAN kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Hydro-CAN aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Hydro-CAN kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat Hydro-CAN de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
 4. Indien Hydro-CAN in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Hydro-CAN het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 11: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
 2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Hydro-CAN en de wederpartij overeengekomen worden. Hydro-CAN is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Hydro-CAN - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  1. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 12: Oplevering en goedkeuring bij opdrachten

 1. Ten aanzien van de door Hydro-CAN in opdracht te ontwikkelen of vervaardigen zaken is Hydro-CAN gehouden de wederpartij mede te delen dat de opdracht is afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn.
 2. De zaken worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze vervolgens ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij de werking van deze zaken en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. De zaken worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na genoemde ter beschikking stelling van de zaken niet heeft gereclameerd bij Hydro-CAN of zoveel eerder indien de wederpartij de zaken - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze zaken.
 5. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de zaken, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Hydro-CAN is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de zaken constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 13: Ontwikkelen van software

 1. De wederpartij moet alle voor de ontwikkeling van de software benodigde informatie tijdig en in de door Hydro-CAN gewenste vorm aan Hydro-CAN ter beschikking stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde gegevensdragers, elektronische bestanden, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. De functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van Hydro-CAN wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij Hydro-CAN, maar kan de wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie van deze software zoals deze geïnstalleerd is in de hardware waarvoor deze software bedoeld is, zodra de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Hydro-CAN heeft voldaan.

 

Artikel 14: Oplevering en acceptatie van de ontwikkelde software

 1. Hydro-CAN zal de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van software afgerond zijn en de software gebruiksklaar is.
 2. De software wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij de werking hiervan en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. De software wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een hiervoor tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij Hydro-CAN. Indien partijen geen testperiode zijn overeengekomen, wordt de software tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd indien de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in lid 1 bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij Hydro-CAN.
 4. Indien partijen een testperiode of acceptatietest zijn overeengekomen en de wederpartij daarbij gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, moet de wederpartij Hydro-CAN hierover schriftelijk en gedetailleerd te informeren. Hydro-CAN zal in dat geval de gemelde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding herstellen. Een dergelijk herstel zal kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij dan wel andere niet aan Hydro-CAN toe te rekenen oorzaken.
 5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de software, hebben geen invloed op de oplevering van de software.
 6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de software, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Hydro-CAN is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Ingeval de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de software constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 15: Emballage

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van Hydro-CAN. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2. Hydro-CAN bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
 3. Hydro-CAN heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Hydro-CAN deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. Hydro-CAN heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
 5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Hydro-CAN de emballage niet terug te nemen. Hydro-CAN heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft Hydro-CAN niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 16: Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Hydro-CAN melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 2. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 3. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de toepasselijke  garantietermijn - schriftelijk aan Hydro-CAN worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Hydro-CAN is gemeld, is geen beroep mogelijk op de overeengekomen garantie.
 5. Bestelde zaken worden in de bij Hydro-CAN voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Hydro-CAN. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. De wederpartij moet Hydro-CAN in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Hydro-CAN verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Hydro-CAN ter plekke de klacht komt onderzoeken,vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Hydro-CAN te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die (deels) zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 17: Garanties

 1. Hydro-CAN zal er voor zorgen dat de overeengekomen opdrachten en overige leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van de geleverde zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Hydro-CAN staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en onderdelen baseert Hydro-CAN zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hiervan verstrekt over de eigenschappen van deze materialen en onderdelen. Indien voor de geleverde materialen of onderdelen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Hydro-CAN zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert Hydro-CAN slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Bij een terecht beroep op de garantie zal Hydro-CAN - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Hydro-CAN gegeven garanties aanvaardt Hydro-CAN geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Hydro-CAN alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Hydro-CAN voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Hydro-CAN aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Hydro-CAN altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Hydro-CAN gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Hydro-CAN beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij moet Hydro-CAN uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
 6. Indien Hydro-CAN de opdracht dient uit te voeren of de leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Hydro-CAN niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 7. Als de wederpartij materialen of onderdelen voor verwerking beschikbaar stelt, is Hydro-CAN verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen of onderdelen noch voor de invloed die deze materialen of onderdelen hebben op het eindresultaat.
 8. Hydro-CAN is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Hydro-CAN verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. door fouten, onvolledigheden of gebreken in de door of namens de wederpartij aan Hydro-CAN verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  6. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Hydro-CAN adviseerde en/of gebruikelijk is;
  7. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  8. doordat door of namens de wederpartij reparaties, aanpassingen of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hydro-CAN.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Hydro-CAN uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hydro-CAN of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Hydro-CAN de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 19: Betaling

 1. Hydro-CAN heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Tenzij anders afgesproken, moet bij het sluiten van de overeenkomst 30% van de geschatte of overeengekomen prijs betaald worden, vervolgens bij aanvang van de uitvoering van de opdracht wederom 30% en bij de (op)levering de resterende 40% of zoveel meer of minder er na de betaling van de eerste twee termijnen nog rest.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Hydro-CAN een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien na aanmaning door Hydro-CAN betaling alsnog uitblijft, heeft Hydro-CAN bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Hydro-CAN het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Hydro-CAN eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Hydro-CAN eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De wederpartij mag de vorderingen van Hydro-CAN niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Hydro-CAN heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

 1. Hydro-CAN behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan Hydro-CAN heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van/de vergoeding voor de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 5. De wederpartij moet Hydro-CAN direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Hydro-CAN bewaren.
 7. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Hydro-CAN op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 8. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Hydro-CAN een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Hydro-CAN en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Hydro-CAN op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 21: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Hydro-CAN is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Hydro-CAN in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten, software e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Hydro-CAN voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer dat:
  1. de wederpartij de door Hydro-CAN geleverde of vervaardigde documenten of software niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten of software niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten of software niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hydro-CAN;
  2. de wederpartij de door Hydro-CAN geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag (laten) namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hydro-CAN.
 3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Hydro-CAN verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Hydro-CAN door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Hydro-CAN voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 22: Retentierecht

 1. Hydro-CAN heeft het recht de teruggave van zaken of objecten van de wederpartij die Hydro-CAN voor montage of ander bewerking onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
  1. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken of objecten niet of niet volledig heeft voldaan;
  2. de wederpartij de kosten van eerdere door Hydro-CAN verrichte werkzaamheden aan de zaken of objecten niet of niet volledig heeft betaald;
  3. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Hydro-CAN niet of niet volledig heeft betaald.
 2. Hydro-CAN is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 23: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Hydro-CAN heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 24: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Hydro-CAN, heeft Hydro-CAN het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Hydro-CAN wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Hydro-CAN, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Hydro-CAN.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Hydro-CAN zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Hydro-CAN en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Hydro-CAN tot aan dat moment nakomen.    

 

 

Artikel 25: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Hydro-CAN een door Hydro-CAN nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Hydro-CAN gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Hydro-CAN heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen of al de al in het kader van de opdracht uitgevoerde werkzaamheden - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Hydro-CAN voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Hydro-CAN heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment verrichte werkzaamheden en leveringen evenals de gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Hydro-CAN deze bij de wederpartij in rekening brengen. Hydro-CAN mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Hydro-CAN het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Hydro-CAN vergoeden.

 

Artikel 26: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Hydro-CAN en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Hydro-CAN is gevestigd, zij het dat Hydro-CAN altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Hydro-CAN het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.